Összesen
0 Ft

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az SBS Baits In Europe Kft adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

 

Az adatvédelmi szabályzat célja

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy meghatározza az SBS Baits In Europe KFT (4400 Nyíregyháza Debreceni út 195., Cg.:15-09-073831, adószám: 14634257-2-15) adatvédelmi és adatkezelési irányelveit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a fogyasztóvédelemről szóló1997.évi CLV törvény ide vonatkozó rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (infotv.) törvény alapján.

Az adatkezelő

Név: SBS Baits In Europe KFT
Székhely: HU-4400 Nyíregyháza Debreceni út 195.
Telephely: 4400 Nyíregyháza Debreceni út 195.
Web: sbsbaits.com
E-mail: info@sbsbojli.hu
Adatkezelési és nyilvántartási szám: NAIH-74268/2014

Fogalom meghatározások

Adatkezelés: Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. (GDPR 4. cikk, 2.bek.)

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. (GDPR 4. cikk, 1. bek.)

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. (GDPR 4. cikk, 7.bek.)

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (GDPR 4. cikk, 8.bek.)

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (GDPR 4.cikk, 11.bek.)

Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (GDPR 4. cikk, 12.bek.)

Adattörlés: Az adatok helyreállításra alkalmatlanná tétele.

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése.

Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. (GDPR 5. cikk, infotv. 4.§)

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk, 1. bek.
a. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
b. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
c. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelésre az érintett előzetes tájékoztatását követően önkéntes hozzájáruláson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre és milyen célból kerülhet felhasználásra. (a. bek., infotv. 5.§ 1.bek.a.)
Az elektronikus (internetes) szerződéshez (vásárláshoz) kötött kötelező adatkezelés a b. és c. bek., valamint az infotv. 5.§ 3. bek. alapján történik. Ez a szolgáltatás nyújtás valamint a termékforgalmazás számlázásához köthető személyes adatok gyűjtésére, tárolására vonatkozik. Az adatok a törvény által előírt ideig, papíron és elektronikus módon kerül tárolásra.

Az adatkezelő adatvédelmi irányelvei

A személyes adatok a megfelelő tájékoztatást követően az érintett hozzájárulásával használhatóak.
Az érintettektől felvehető személyes adatok felhasználásuk szerint:
- Szerződött partnerek (vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők): név, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
- Alkalmazottak: név, előző név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, adóazonosító, előző munkahelye, iskolai végzettségei, szakképzettségei, gyermekei: név, születési hely, idő, TAJ szám, adóazonosító,házastárs: név, TAJ szám, adóazonosító,
A munkáltató a Munkaszerződés mellékleteként hozzájáruló nyilatkozatot készít, melyben a munkavállaló hozzájárulását adja személyes adatainak felhasználására, az igazoló dokumentumok másolására, valamint tájékoztatást kap a törvény (MT) által előírt adattárolás idejéről.

Az adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik személynek nem adja át, az alábbi esetek kivételével, melyek a következők:

1. Adatfeldolgozók:

STIMMT Könyvelő Iroda Kft (könyvelő)
4400 Nyíregyháza Budai Nagy Antal u. 27.
Adószám: 11253927-2-15, Cg.: 15-09-062936
Nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek és az alkalmazottak adatai. Az alkalmazottak adatai a bérszámfejtés, tb ügyintézés, adózás, szociális ellátások céljából kerül felhasználásra.

Novák Dániel E.V. (weboldal üzemeltetés)
1165 Budapest, Mészáros József 1.
adószám: 66121567142
nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek adatai

Bali Gábor E.V. (weboldal üzemeltetés)
2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u. 10/b.
adószám: 66130431133
nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek adatai

Ginrin Interactive KFT (weboldal programozás)
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszki u. 57.
adószám: 23304178215
nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek adatai

GLS KFT (áruszállítás)
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
adószám: 12369410244
nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek adatai

SBS Tactical Baits UG (külföldi weboldal kezelő)
DE- 94469 Deggendorf, Rosengasse 8.
EU adószám: DE 306326102
nyilvántartott adatok: A szerződött partnerek adatai

Az adatfeldolgozók határozatlan idejű Vállalkozói szerződés keretében végzik tevékenységüket

2. Jogi eljárás esetén bírósági, rendőrségi illetve egyéb törvény által előírt hivatalos szervek

Az adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése, felhasználása és tárolása folyamán az idevonatkozó törvényeket betartja.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az általa kezelt adatok biztonságára tekintettel Információbiztonsági irányelvekben fekteti le az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módját és feltételeit. Szabályozza az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatárs jogosultságát az adatokhoz való hozzáféréshez. Szabályozza továbbá az elektronikai, illetve informatikai rendszerhez való hozzáférés jogosultságát belépési jelszó alkalmazásával.
A hardver eszközök külső védelmét tűzfallal valamint víruskereső és vírusirtó programok használatával oldja meg, a személyes adatokat bizalmas információként kezeli.
Az információbiztonsági szabályozás olyan megoldásokat tartalmaz, amely a tárolt adatokat teljes életciklusuk alatt védi.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult, az adatkezelő köteles arra, hogy az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indok valamelyike fenn áll:
a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték. (Kivételt képeznek a munkaszerződésben foglalt adatok, melyek megtartási idejéről a Munkatörvénykönyv rendelkezik.)
b) Az érintett visszavonja korábbi, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
c) Az érintett tiltakozik az adatai kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Az adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) A személyes adatokat kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog kötelezővé teszi.
b) A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

Jogorvoslati lehetőség

Az érintett személyes adatainak kezelése folyamán kialakult vélt vagy valós jogsérelme esetén a helyileg illetékes törvényszékhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 36-1-3911400, fax: 36-1-3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az adatkezelés folyamatának leírása

Az érintett a személyes adatait a Weboldalra belépve regisztrációt követően adja meg. Az adatok megadása kötelező (számlázási és szállítási adatok).
Az érintettnek a regisztráció folyamán kötelezően el kell fogadnia a Vásárlási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, amellyel hozzájárulását adja személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez.
Önkéntes hozzájárulását adhatja Hírlevél fogadásához, ennek megtagadása nem feltétele a regisztrációnak.
Az érintett regisztrációját bármikor visszavonhatja, de adatainak törlését csak abban az esetben kérheti, ha a regisztráció és törléssel kapcsolatos kérelme között nem történt vásárlás.
Az adatfeldolgozók az érintett adatait megismerhetik, de az adatkezelő és az adatfeldolgozók között létrejött megállapodás alapján a megszerzett adatokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személynek – jogi eljárás esetén bírósági, rendőrségi illetve egyéb törvény által előírt hivatalos szervek kivételével – nem adhatják át.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosításról az érintetteket rendszerüzenet formájában elektronikus úton értesíti. Az adatkezelő az érintett a következő belépésével elfogadottnak tekinti a módosítást, azaz további beleegyező nyilatkozat kérése nem szükséges. Az alkalmazottak a módosításról írásban kapnak értesítést, melynek átvételét aláírásukkal igazolják.

Nyíregyháza, 2018. május 18. - 21:30

Az oldalon cookie-kat használunk. További információkért a cookie-khoz és a személyes adatai feldolgozásához itt találja az adatvédelmre és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat.